BG infinity

快樂程式 Embrace your Happiness

$236 $268
出版社:BG Infinity
遊戲人數:2 – 8人
遊戲時間:20+分鐘
適合年齡:10+

遊戲簡介

"快樂程式"以派對遊戲的形式,讓你與朋友輕鬆地討論如何令自己更快樂。老師、社工與其他專業人士亦可以正向心理學為基礎,運用此遊戲,與學生深入地探討何謂快樂與幸福。

快樂派對︰估下邊個係屬於朋友既「快樂時光」,好玩之餘增進了解
心感同樂︰猜下在座幾多人鐘意「呢樣野」,答案分分鐘令你有驚喜
快樂聯盟︰探討過去既快樂時光,互相幫手諗下點keep?
快樂猜情尋︰二人獨特玩法,試試大家既想法有幾接近法。


You may also like

Recently Viewed